HR Partnership Team 5

Senior HR PartnerHR Advisor
Amanda James

Sharmayne Hansen (Mon, Tue, Thur)

Kate Roloff (Wed, Thur, alt. Fri)